facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Lafal dan Makna Surat Al Waqiah, Pembuka Pintu Rezeki

Pebriansyah Ariefana Minggu, 23 Januari 2022 | 10:08 WIB

Lafal dan Makna Surat Al Waqiah, Pembuka Pintu Rezeki
Ilustrasi berdoa (Pixabay.com)

Surat Al Waqiah dikenal sebagai surat pembuka rezeki.

SuaraJatim.id - Surat Al Waqiah adalah surat ke 56 dalam Al Quran. Surat ini terdiri dari 96 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Surat Al Waqiah pembuka rezeki bagi siapa pun yang membacanya.

Surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di Makkah. Surat Al Waqiah berarti Hari Kiamat. 

Waktu terbaik membaca surat Al Waqiah adalah setelah shalat Dhuha dan Tahajud.

Rejeki yang diberikan dapat berbentuk banyak hal seperti diringankan saat sedang sakit, dimudahkan segala urusannya, diringankan bebannya, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Bacaan Doa Meminta Rezeki Agar Dikabulkan dan Diberi Kemudahan

Berikut lafal surat Al Waqiah:

1. idzaa waqo’atil waaqi’ah

2. laysali waqo’atihaa kaadziba

3. khoofidhotun raafi’a

4. idzaa rujjatil-ardhu rojjaa

Baca Juga: Kumpulan Doa Mendapatkan Rezeki Halal

5. wabussatil jibaalu bassaa

6. fakaanat habaa-am munbatstsaa

7. wakuntum azwaajan tsalaatsa

8. fa-ash-haabul maymanati maa ash-haabul maymanah

9. wa-ash-haabul masy-amati maa ash-haabul masy-amah

10. wassaabiquunas saabiquun

11. ulaa-ikal muqarrobuun

12. fii jannaatin na’iim

13. tsullatun minal-awwaliin

14. waqoliilun minal-aakhiriinaa

15. ‘alaa sururin mawdhuuna

16. muttaki-iina ‘alayhaa mutaqoobiliin

17. yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun

18. bi-akwaabin wa-abaariiqo wakaasin min ma’iin

19. laa yushodda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun

20. wafaakihatin mimmaa yatakhoyyaruun

21. walahmi thoyrin mimmaa yasytahuun

22. wahuurun ‘iin

23. ka-amtsaalil luu' luil maknuun

24. jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun

25. laa yasma’uuna fiihaa laghwan walaa taa tsiimaa

26. illaa qiilan salaaman salaamaa

27. wa-ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin

28. fii sidrin makhdhuud

29. watholhin mangdhuud

30. wazhillin mamduud

31. wamaa-in maskuub

32. wafaakihatinn katsiira

33. laa maqthuu’atin walaa mamnuu’a

34. wafurusyinn marfuu’a

35. innaa annsyaa naahun-na innsyaa-a

36. faja’alnaahunna abkaaroo

37. ‘uruban atroobaa

38. li-ash-haabil yamiin

39. tsullatun minal-awwaliin

40. watsullatun minal-aakhiriin

41. wa-ash-haabu sysyimaa limaa ash-haabusysyimaal

42. fii samuumin wahamiim

43. wazhillin minn yahmuum

44. laa baaridin walaa kariim

45. innahum kaanuu qobla dzaalika mutrafiin

46. wakaanuu yushirruuna ‘alaal hintsil ’azhiim

47. wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turooban wa’izhooman a-innaa lamab ’uutsuun

48. awa aabaa-unaal-awwaluun

49. qul innal-awwaliina wal-aakhiriin

50. lamajmuu’uuna ilaa miiqooti yawmin ma’luum

51. tsumma innakum ayyuhaadhdhoolluunal mukadzdzibuun

52. laa-akiluuna minn syajarin minn zaqquum

53. famaali-uuna minhaal buthuun

54. fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim

55. fasyaaribuuna syurbalhiim

56. haadzaa nuzuluhum yawmaddiin

57. nahnu kholaqnaakum falawlaa tushoddiquun

58. afaro-aytum maa tumnuun

59. a-antum takhluquunahu am nahnul khooliquun

60. nahnu qoddarnaa baynakumulmawta wamaa nahnu bimasbuuqiin

61. ‘alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun

62. walaqod ‘alimtumun nasy-atal-uulaa falawlaa tadzakkaruun

63. afaro-aytum maa tahrutsuun

64. a-antum tazro’uunahu am nahnuzzaari’uun

65. law nasyaau laja’alnaahu huthooman fazholtum tafakkahuun

66. innaa lamughramuun

67. bal nahnu mahruumuun

68. afaro-aytumulmaa-alladzii tasyrobuun

69. a-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun

70. law nasyaau ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun

71. afaro-aytumun naarollatii tuu ruun

72. a-antum ansyaktum syajarotahaa am nahnul munnsyi-uun

73. nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’an lil muqowiin

74. fasabbih bismi robbikal ’azhiim

75. falaa uqsimu bimawaaqi ’innujuum

76. wa-innahu laqosamun law ta’lamuuna ‘azhiim

77. innahu laqur-aanun kariim

78. fii kitaabin maknuun

79. laa yamassuhu illaa lmuthahharuun

80. tanziilun min rabbi l’aalamiin

81. afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun

82. wataj’aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun

83. falawlaa idzaa balaghati lhulquum

84. wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa

85. wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun

86. falawlaa in kuntum ghayra madiiniin

87. tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin

88. fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin

89. farawhun warayhaanun wajannatu na’iim

90. wa-ammaa in kaana min ash- haabi lyamiin

91. fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin

92. wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin

93. fanuzulun min hamiim

94. watashliyatu jahiim

95. inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin

96. fasabbih bismi rabbika l’azhiim.

Demikian informasi singkat mengenai surat al waqiah pembuka rezeki beserta lafalnya. Surat Al waqiah sangat baik untuk dibaca setiap setelah shalat Dhuha, Tahajud, dan Shalat Azhar. Surat ini dapat membuka pintu rezeki.

Kontributor : Annisa Fianni Sisma

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait